10% korting op gepersonaliseerde producten!

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop https://shop.mistralhome.com/nl/webshop is een initiatief van:

M.H. – Retail bvba (Hierna: “M.H. RETAIL”)


Karreweg 15

9810 Nazareth

BTW BE 0823.841.883.

E-mail: info@mistralhome.com


Telefoon: +32 (0)9 381 60 19

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:


'Koper': Iedere natuurlijke persoon die met M.H. RETAIL in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Koper verbindt er zich toe de Producten op https://shop.mistralhome.com/nl/webshop niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze Verkoopovereenkomst vormen.

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen M.H. RETAIL en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en M.H. RETAIL die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

M.H. RETAIL behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Algemene Voorwaarden van M.H. RETAIL kan men consulteren in het Nederlands en het Frans. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

M.H. RETAIL besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van M.H. RETAIL ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een Product wil aanschaffen uit het aanbod van M.H. RETAIL moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. M.H. RETAIL zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

M.H. RETAIL kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal M.H. RETAIL de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien M.H. RETAIL het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. M.H. RETAIL kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die M.H. RETAIL in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door M.H. RETAIL worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

M.H. RETAIL heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • iDeal
 • VISA
 • Mastercard

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. M.H. RETAIL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. M.H. RETAIL neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

M.H. RETAIL stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. M.H. RETAIL behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. M.H. RETAIL tracht steeds om een Product dat vóór 13u besteld wordt, de volgende dag reeds te leveren op het door de Koper opgegeven leveringsadres. Dit is uiteraard slechts een streefdoel en we kunnen hieromtrent geen absolute garanties bieden. De uiterste leveringstermijn bedraagt dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer M.H. RETAIL er niet in slaagt om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer M.H. RETAIL niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal M.H. RETAIL spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de Producten weer in voorraad zijn.

M.H. RETAIL doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name BPost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. M.H. RETAIL neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

M.H. RETAIL draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de wettelijke voorschriften. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan de ontvanger hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan M.H. RETAIL, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar M.H. RETAIL, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. M.H. RETAIL raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.H. RETAIL of de producent.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal M.H. RETAIL deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. M.H. RETAIL is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?  

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument in principe binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. M.H. RETAIL aanvaardt evenwel dat de Consument zich tot dertig (30) dagen na de aankoop beroept op zijn herroepingsrecht. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. M.H. RETAIL hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal M.H. RETAIL de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. M.H. RETAIL betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);
M.H. RETAIL staat toe dat de Consument de geleverde Producten uit hun verpakking haalt om na te gaan of deze voldoen aan de verwachtingen. M.H. RETAIL aanvaardt evenwel niet dat Producten die duidelijke tekenen van gebruik (inclusief, doch niet beperkt tot: vlekken, strepen, geur, scheuren, etc.) vertonen door de Koper teruggestuurd worden.

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan M.H. RETAIL meedelen. Deze mededeling moet binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren vanaf:

 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
 • Dienstenovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

M.H. RETAIL stelt op haar website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar M.H. RETAIL, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft M.H. RETAIL het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. M.H. RETAIL is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. M.H. RETAIL verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. Overmacht

Indien M.H. RETAIL door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is M.H. RETAIL niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. M.H. RETAIL is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij M.H. RETAIL. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via onze website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal M.H. RETAIL alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI). Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van M.H. RETAIL, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. 

12. Retourneren

De klant kan tot 30 dagen na de bestelling de producten retourneren. De retourkost wordt afgetrokken van het terug te storten bedrag. Enkel in geval van schade of foutieve levering, zal Mistral Home de kost dragen.